Czynności notarialne

Tel. – 22 783 19 90

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, dla których wymagana jest forma notarialna albo którym strony pragną nadać formę notarialną. Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej,
 • sporządza poświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność notarialna może powodować skutki prawne.

Notariusz Sulejówek
Kancelaria Notarialna Mateusz Borsucki Notariusz. Dworcowa 90, 05-070 Sulejówek
Call Now Button